ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-entrada-de-vehicles