ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES...


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-la-installacio-de