ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-de-0