Exposició pública Exp. 2/2018. Estudi de Detall per integració paisatgística i volumètrica d'habitatge unifamiliar aïllat, parcel·la 443 del polígon 13.


Source URL: https://www.ajmuro.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/exposicio-publica-exp-22018-estudi-de-detall-integracio