CONVOCATÒRIA ARQUITECTE MUNICIPAL

18-Maig-2023

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes, de la escala d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament de Muro, per al seu nomenament com a funcionaris interins.