HABITATGES MURO I ALCUDIA

01-Juliol-2024

La forma d'adjudicació del bé es realitzarà a través de la Plataforma de Contractació de l'Estat (s'adjunta link), en el qual tot interessat, a través d'aquesta Plataforma pot presentar una oferta, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte.
Les ofertes es realitzaran a l'alça, amb presentació de les ofertes mitjançant arxiu electrònic facilitat en la Plataforma, sense que puguin ser inferiors al pressupost base.

 
Habitatge Muro