PLA DE SEGUIMENT

El Pla de Seguiment defineix un sistema d’avaluació contínua i periòdica del desenvolupament i dels resultats obtinguts per implantar el Pla d’Acció. Ha de definir els següents aspectes:

• Els períodes d’avaluació, la manera de valorar els resultats i el sistema de correcció de l’Agenda Local 21.

• La periodicitat de les reunions del Fòrum Ciutadà i la periodicitat d’emissió dels informes de l’evolució de l’Agenda Local 21.

• Els indicadors de seguiment, els quals han de reflectir fets mesurables i han de poder expressar-se en unitats quantitatives o, almenys, en unitats o intervals d’un conjunt de paràmetres convinguts i contrastables. A més, han de ser rellevants respecte dels objectius del desenvolupament sostenible i també n’han de ser representatius.

• L’actualització periòdica de la base de dades objecte del Diagnòstic.

• El seguiment de l’execució, vigència i efectivitat del Pla d’acció