Entrada general al Registre de Factures Electròniques

Accès al Registre General d’ Entrada de Factures Electròniques-FACe

Important: Per a la major agilitat en la conformitat de les factures electròniques rebudes s'avisa que, per no ser denegada, la descripció ha de ser clara en el contingut, lloc i detall del departament que va encarregar el servei o suministrament que es factura. Així com, la importància de adjuntar tant el pressupost aprovat com els albarans o qualsevol altre document necessari per a una tramitació eficaç.

Codis DIR3 Ajuntament de Muro

Oficina Contable: L01070393
Órgano Gestor: L01070393
Unidad Tramitadora: L01070393

Normativa

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 311 de 28/12/2013)

- Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (BOE 157 de 28/06/2014)

- Resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i de la Secretaria s’Estat de Pressuposts i Despeses, per la que s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques (BOE 255 de 21/10/2014)

- FAQs Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic

- Portal de facturae

- Programa para crear factura electrónica


Source URL: https://www.ajmuro.net/node/4055