PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La ciutadania i les entitats vinculades al municipi han de conèixer el desenvolupament de l’AL21, i sobretot, és important que hi participin. La participació és la via que els permet conèixer a fons el procés en el qual es troba immers el seu municipi, manifestar opinions sobre el tema, proposar actuacions i, en definitiva, implicar-se en les decisions que es prenen i acostar-se a la política municipal.

Estendre el debat a la ciutadania exigeix apostar per unes noves formes de fer i relacionar-se que permetin el treball conjunt de polítics, tècnics i ciutadans en un clima de col•laboració per tal d’aconseguir un municipi més sostenible. Aquest és, precisament, el gran repte de l’Agenda Local 21.


El PLA DE PARTICIPACIÓ de l’Agenda Local 21 de Muro inclou els següents instruments de participació:


• Enquesta ambiental:

l’Enquesta ambiental permet conèixer quina és la percepció de la ciutadania envers els aspectes ambientals, socials i econòmics del municipi.

S’utilitza el mètode de mostreig aleatori simple sobre un univers que inclou a tota la població del municipi de Muro, la qual es troba al voltant de 6.500 habitants. Les enquestes es realitzen sobre una mostra de 400 residents, donant un nivell de confiança superior al 95%, la qual cosa suposa un error mostral entorn del 4%.


• L’agenda Local 21 als centres educatius:

D’acord amb la Convenció sobre els drets dels infants, ratificada per Espanya l’any 1990, els infants tenen dret a expressar la seva opinió lliurament en tots els assumptes que l’afecten. Les seves opinions s’han de tenir degudament en compte en funció de l’edat i la maduresa. La participació infantil no només repercuteix en l’autorealització de l’infant, sinó que també contribueix a una major democratització de la societat.

L’Ajuntament de Muro inicia un procés de participació infantil en l’Agenda Local 21, respectant les característiques lligades a l’edat i al desenvolupament social i cognitiu de cada infant. Es constituiran Fòrums consultius i de participació a cada un dels centres educatius del municipi: CP Guillem Ballaster i Cerdó, col•legi Sant Francesc d’Assís i IES Albuhaire. Les funcions d’aquests Fòrums són les de participar activament en l’Agenda Local 21, especialment en els àmbits que tenguin relació directa o indirecta amb els temes de la infància.

 

• Fòrum Ciutadà:

És l’organisme de consulta i de participació d’aquelles persones o entitats vinculades directament o indirectament al municipi i que volen aportar els seus coneixements o la seva opinió en les diferents etapes de l’Agenda Local 21.


Les funcions i competències del Fòrum són:

• Identificar els punts forts i els punts febles del municipi a partir de la interpretació de les dades recollides i analitzades en el prediagnòstic tècnic que serviran de partida per elaborar el diagnòstic final.

• Prioritzar les necessitats socials, econòmiques i ambientals del municipi.

• Proposar projectes i prioritzar-los segons el seu grau d’importància.

• Involucrar-se en l’elaboració del Pla d’Acció

• Validar i consensuar els resultats dels treballs que s’elaborin en el procés de l’Agenda Local 21, i vetllar per la correcta implantació.

 

El Fòrum Ciutadà ha de realitzar la seva tasca en cinc línies estratègiques que coincidiran amb cinc comissions o grups de treball:

Línia estratègica 1: Qualitat ambiental

Línia estratègica 2: Ordenació del territori i medi natural

Línia estratègica 3: Imatge urbana, patrimoni i mobilitat

Línia estratègica 4: Societat i qualitat de vida

Línia estratègica 5: Economia i turisme