Protocol d’absentisme escolar a Muro

Els nins i nines d’entre 6 i 16 anys, obligatòriament han d’assistir a classe cada dia i amb puntualitat. De vegades els alumnes falten a l’escola puntualment i aquest fet, no suposa cap risc d’abandonament del sistema escolar, problemes d’aprenentatge o d’integració a l’aula, perquè aquests infants i joves, tenen una xarxa familiar i social que els fa de suport. Quan aquest suport no existeix, les faltes d’assistència és converteixen en motiu d’intervenció pel risc que suposen en quant a la socialització i accés als recursos laborals i econòmics d’aquests nins i nines quan siguin grans. Així el Protocol diferencia entre el control de faltes d’assistència (com a norma) de la intervenció davant l’absentisme escolar entès com un risc i com una situació de desemparament (segons la Llei del Menor 26/2015). Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne com a problema sinó en l’entorn en que es produeix, incidint i analitzant les causes.